Titan Weston Race Routes

Titan Weston Bike Route

Single lap of 58.80mi (94km)

Titan Weston Run Route

Three laps of a 3.19mi (5.13km) loop